Školní kroniky

Důležitý zdroj poznání historie Dolních Dunajovic představují školní kroniky. Zachovalo se jich hned několik a poskytují poměrně podrobný vhled do života dunajovických škol po roce 1945. První školní kroniky byly založeny už v tomto roce. Byly dvě, neboť dvě samostatné školy tehdy v obci působily - Obecná škola a Újezdní měšťanská škola. Takto vedle sebe fungovaly do roku 1953, kdy byly sloučeny v jeden subjekt, který existuje dodnes. Ve stejném roce došlo také ke sloučení školních kronik. Stejně jako u obecních kronik lze předpokládat, že své kroniky měly i německé školy, působící v obci před rokem 1945. O jejich existenci nám však není nic známo. Zajímavým pramenem může být kronika mateřské školky, která je vedena od 60. let 20. stol. 
 

Kronika Obecné školy v Dolních Dunajovicích 1945 - 1953

Obecná škola byla založena v roce 1945 a v témže roce byla založena i školní kronika. První zápis provedla učitelka Albína Bohuslavová. Už od školního roku 1946/1947 ji nahradil ředitel školy Miroslav Klíma, který zapisoval dění ve škole až do jejího sloučení s měšťanskou školou v roce 1953. Kronika Obecné školy v Dolních Dunajovicích je uložena v Okresním archivu v Mikulově. 
 
 
 

Kronika Újezdní měšťanské školy v Dolních Dunajovicích 1945 - 1969

Kronika měšťanské školy byla založena stejně jako kroniky školy obecní už v roce 1945, ale o tom, kdo do ní v prvních letech exitence zapisoval informace nemáme, chybí podpis či jakákoliv zmínka v textu. Prvním známým školním kronikářem je až Oldřich Jeřábek, který zapisoval od roku 1951 a pravděpodobně kroniku dopsal až do posledního roku prvního svazku, do roku 1969. Kronika Újezdní měšťanské školy v Dolních Dunajovicích je uložena v Okresním archivu v Mikulově. 
 
 

Kronika Základní školy Dolní Dunajovice 1969 - 1983

Druhý svazek školní kroniky byl rozepsán v roce 1969, když v pravidelném ročním zápisu pokračoval Oldřich Jeřábek. Ve školním roce 1974 - 1975 však předává školní kroniku do rukou tehdejšího ředitele a zároveň obecního kronikáře Aloise Války. Ten také druhý svazek ve školním roce 1982/1983 zakončuje. Kronika Základní školy v Dolních Dunajovicích je uložena v Okresním archivu v Mikulově. 
 
 

Kronika Základní školy Dolní Dunajovice 1983 - 2012

Zatím poslední svazek dunajovické školní kroniky rozepsal Alois Válka ve školním roce 1983/1984, už od roku 1985/1986 však kroniku přebírá nový ředitel školy Bohumil Zouhar. V roce 1989 přichází opět střídání ve vedení školní kroniky, kterou přebírá Filip Hron, aktuálně také obecní kronikář. Školní kroniku vede více než jedno desetiletí, až ji ve školním roce 2001/2002 předává Zoji Foukalové. Mění se tím i vzhled kroniky, objevují se první obrázky a malovaná výzdoba. Zoja Foukalová vede školní kroniku dalších deset let a dopisuje ji až do konce ve školním roce 2011/2012. Aktuální svazek školní kroniky je uložen v archivu Základní školy. 
 
 

Kronika Mateřské školky 1967 - 1998

Kronika mateřské školky byla založena v roce 1967 a stejně jako školní kronika přináší každoroční informace o její činnosti. Hned v úvodu se dozvídáme o ztrátě kroniky psané od roku 1946, která nebyla nikdy nalezena. Vzhled kroniky dává jasně najevo, že jde o kroniku mateřské školky. Je plná obrázků a na konci 90. let přibývají i fotky jednotlivých tříd. Kronika Mateřské školky z let 1967 - 1998 je uložena v Mateřské školce.
 
 

Kronika Mateřské školky 1998 - ????

Druhý svazek kroniky Mateřské školky začíná rokem 1998 a pokračuje až do současnosti. Stejně jako předchozí svazek je bohatě zdoben obrázky, přičemž v posledních letech jsou zdobeny a barveny všechny i jednotlivé listy. Nechybí třídní fotky, které ani fotky učitelského kolektivu. Aktuální svazek kroniky ze uložen v Mateřské školce.