Statistiky obyvatelstva

Vývoj počtu obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu:
 
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
2473 2568 2664 2571 2690 2573 2778 2796 1689 1819 1779 1791 1704 1705 1687

 

Při pohledu do historických demografických statistik lze říci, že Dolní Dunajovice ve své historii příliš velkými změnami neprošly. Například počet obyvatel oficiálně nikdy nepřekročil hranici 3000 a výměra obce se v letech 1930 a 2006 změnila jen minimálně. I přesto však můžeme na těchto číslech zachytit určitý vývoj obce a lze také sledovat dopad historických událostí na osídlení obce.

    První záznam o tom, kolik žije v Dolních Dunajovicích obyvatel pochází z konce 18. století, z roku 1793. Dozvídáme se, že v obci žije 2035 obyvatel a stojí zde 421 domů. Jednoduchým matematickým výpočtem lze zjistit, že v každém domě mohli žít asi 4 lidé, což je však číslo jen velmi orientační. O 43 let později, v roce 1836, je počet domů v obci o jeden nižší, tedy 420. Počet obyvatel však narostl o více než 500, na číslo 2556. To už jen pro srovnání znamená, že každý dům obývá asi šest lidí. Obyvatel však opět ubylo, neboť podle údajů z roku 1869 žilo v obci 2473 obyvatel v 518 domech.

    Od roku 1880 jsou již statistiky o něco podrobnější. 2568 obyvatel žilo v roce 1880 v 528 domech. Dozvídáme se však i to, že z počtu 2568 bylo 2556 Němců, 10 Čechů, 2 kteří spadají do kolonky Ostatní a nežil zde žádný Žid. Počet obyvatel i domů postupně narůstal, což může svědčit o dobré prospěritě Dolních Dunajovic. V roce 1890 zde stálo 533 domů, ve kterých žilo 2664 obyvatel. Z toho 2652 Němců, 11 Čechů, jeden Žid a také jeden člověk spadající do kategorie Ostaní. Krize v hospodářství spojená s neúrodou na přelomu 19. a 20. století, mohla mít za následek také určitý úbytek obyvatelstva. Podle údajů z roku 1900 žilo v Dolních Dunajovicích 2571 obyvatel v 518 domech. Všichni obyvatelé byli Němci, Žid zde byl jeden, Čech žádný.

    Zlepšená hospodřská situace a velký rozvoj vinohradnictví se příznivě promítly také do počtu obyvatelstva. V roce 1910 tak žilo v Dolních Dunajovicích 2690 v 566 domech. Němců bylo 2689 a jeden obyvatel spadal do zmiňované kolonky Ostatní. Čech zde údajně nebyl žádný. V roce 1921, tedy tři roky po vzniku Československé republiky, žilo v Dolních Dunajovicích 2573 obyvatel v 596 domech. Narostl počet Čechů, kterých zde v tomto roce žilo 28 ale i počet „Ostatních,“ kterých bylo 30. Počet obyvatel v obci v dalších letech narůstal a přibývaly i nové domy. V roce 1930 žilo v Dolních Dunajovicích 2778 obyvatel v 656 domech. Němců bylo v obci 2676, Čech 65 a do kategorie ostatní patřilo 37 obyvatel. Z období před druhou světovou válkou pak máme již jen jeden údaj. Při sčítání lidu v roce 1939 žilo v obci 2796 obyvatel, což je nejvyšší počet obyvatel, který byl v Dolních Dunajovicích zaznamenán.

    Následující desetiletí, tedy čtyřicátá léta 20. století, znamenala významný zlom v děijnách obce a také nejvýraznější změnu v počtu obyvatel. Porážka Třetí říše ve druhé světové válce a následný odsun německého obyvatelstva z českých zemí znamenal především rapidní pokles počtu obyvatel. První poválečné sčítání lidu, které proběhlo v roce 1950, zaznamenalo v Dolních Dunajovicích 1689 obyvatel. Počet obyvatel se tak za těchto deset bouřlivých let snížil o 1107. Je jistě pochopitelné, že drtivá většina z téměř 1700 obyvatel byli Češi.

    V následujících letech se počet obyvatel v Dolních Dunajovicích více méně ustálil. V roce 1961 bylo sice zaznamenáno 1819 obyvatel, což znamenalo nárůst o 130 obyvatel, v dalších letech se již počet obyvatel obce pohyboval okolo čísla 1700. V roce 1970 to bylo 1779, v roce 1980 1791, v roce 1991 1704 obyvatel a v roce 2001 pak bylo zaznamenáno 1705 obyvatel, žijících v Dolních Dunajovicích.

    Aktuální informace o počtu obyvatel Dolních Dunajovic jsou z 1.1. 2010 a hovoří o tom, že v obci žije celkem 1723 obyvatel, z toho 832 mužů (průměrný věk 38,7) a 891 žen (průměrný věk 41,8). Vzhledem k tomu, že obec již nemá možnost se dále rozrůstat a počet parcel, které lze zastavět novými domy již také není příliš vysoký, nelze v budoucnu předpokládat výrazný vzestup počtu obyvatel v Dolních Dunajovicích a můžeme se domnívat, že toto číslo se bude i nadále držet v rozemzí 1700 – 1800 obyvatel.