Dolní Dunajovice v čase vánočním

    Období adventu, v křesťanském pojetí tedy období očekávání příchodu Ježíše Krista, bylo v tradiční lidové kultuře vždy spojeno s nejrůznějšími zvyky, obřady či lidovými obyčeji. Snahy o předpovědi rodinné budoucnosti nebo počasí v dalším roce, byly oblíbenou součástí dlouhých zimních večerů. Obchůzky Mikulášů, Lucek, Percht či Ambrožů zase měly za úkol vystrašit, obdarovat či pobavit. Ačkoliv je v dnešní době již většina těchto tradic a obřadů dávno zapomenuta, má období předcházející vánočním svátkům stále zvláštní kouzlo. Dnes jde především o prožitek vánoční atmosféry, připomenutí vánočních písní a zvyků, radost ze setkávání rodiny a kamarádů. Proto jsou i v dnešní době v obcích a městech po celé zemi pořádány nejrůznější kulturní akce, jejichž cílem je zpříjemnit předvánoční čas a samozřejmě navodit tu správnou vánoční náladu. Ani Dolní Dunajovice nejsou výjimkou.

    První událostí v obecním adventním kalendáři je Mikulášský košt vína. Jedná se o akci poměrně novou, poprvé se vinaři v tomto období setkali asi před třemi lety. Na rozdíl od velikonočního koštu vína se nejedná o masově navštěvovanou akci, atmosféra je zde spíše komorní, sváteční. V minulosti se sešlo jen několik desítek vinařů, kteří si přinesli vlastní vzorky, mezi nimiž převládalo mladé víno.

    Historie druhé události v pořadí je ještě kratší. V roce 2009 se na tanečním parketu poprvé uskutečnil předvánoční jarmark. Organizací, která se do pořádání této akce pustila, byl DNS Dunájek, jenž se také ve velké míře podílel na zajištění programu. Jádro celého jarmarku samozřejmě tvořily stánky, kde bylo možno zakoupit široký sortiment zboží, zejména dárkového charakteru nebo toho s vánoční tématikou. Prezentovány byly také tradiční řemesla či nejrůznější vánoční pochutiny. Doprovodný program pak zajistil právě pořádající soubor Dunájek, společně se spřátelenými soubory z nedalekého okolí. Předvánoční jarmark dostal i určitý duchovní rozměr, neboť slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu předcházelo požehnání z úst zdejšího faráře Josefa Kohoutka. Celým jarmarkem se linula příjemná vánoční atmosféra a také na základě ohlasů návštěvníků se akce v roce 2010 opakovala. Jarmark měl podobný průběh a přinesl také další úspěch a pozitivní ohlasy u návštěvníků. Vysoká úroveň, kterou celá akce měla již ve své premiéře, ji řadí k novým společenským událostem, které mají velkou šanci se napevno usadit v kulturním kalendáři Dolních Dunajovic. Bude však záležet zejména na ochotě pořadatelů.

    Velmi dlouhou a bohatou tradici má v Dolních Dunajovicích další událost, kterou je mikulášská obchůzka. I když zřejmě nelze přesně říci, kdy poprvé procházely obcí postavy sv. Mikuláše, čertů a andělů, lze předpokládat, že tomu tak bylo již v první poválečné zimě, tedy v roce 1945. Vzhledem k tomu, že mikulášská obchůzka má tradici také v německy mluvících zemích, můžeme se domnívat, že také německé obyvatelstvo tuto tradici znalo a dodržovalo, a její historie je tak ještě delší. V Dolních Dunajovicích jsme se od počátku mohli setkat s trojicí postav, která je v českém a moravském prostředí nejrozšířenější, tedy s Mikulášem, čertem a andělem. Ještě v devadesátých letech bylo možné potkat v ulicích Dolních Dunajovic hned několik namaskovaných skupinek, které obcházely často i dům od domu, obvykle ale rodiny svých příbuzných a přátel, aby si od jejich ratolestí vyslechli nějakou tu básničku či písničku, za kterou byli děti odměněny sladkostí nebo ovocem. V současné době je situace již poněkud odlišná. Mikulášů již po vesnici nechodí mnoho a ve většině případů se za masky oblékají děti. Existují však i výjimky. V posledních dvou letech pak byla tradice mikulášské obchůzky podpořena předvánočním jarmarkem, kterého se tyto postavy v obou letech účastnily a u dětí měly vždy „úspěch.“ 

    Čím více se blíží očekávaný Štědrý den, tím více již události, které jsou v obci pořádány získávají vánoční charakter. Zpívání pod vánočním stromem na tanečním parketu, to je akce, která také nemá příliš dlouhou tradici, v uplynulých ročnících však přilákala poměrně mnoho návštěvníků. Program je z velké části v režii základní a mateřské školy. Žáci obou institucí mají připravena vystoupení, složená především ze zpěvu vánočních koled a písní. Program začíná až po setmění, což dává dobře vyniknout rozsvícenému vánočnímu stromu, který atmosféru vánočních svátků ještě umocňuje. Akce je také vítanou příležitostí k menší prezentaci zdejším obchodníkům a také příležitostí k setkávání přátel a známých nad douškem svařeného vína.

    V předvánočním čase je důležité myslet také na seniory, kteří Vánoce často tráví sami a toto období pro mnoho z nich znamená spíše chvíle smutku, než radosti. Sbor pro občanské záležitosti tak každoročně pořádá vánoční besídku, která je určena právě nejstarším občanům Dolních Dunajovic. V programu vystupují děti z mateřské školy, žáci základní školy, dětský soubor Dunájek i mužský a ženský pěvecký sbor. Organizaci večera, včetně zajištění občerstvení mají na starosti někteří členové obecního zastupitelstva. Smyslem celé vánoční besídky je seniorům ukázat, že ani o Vánocích nejsou sami a že si na ně někdo rád udělá čas.

    Na některé kulturní akce, které dříve patřili k adventnímu kalendáři v Dolních Dunajovicích se již téměř zapomnělo. Dunajovičtí se například dříve scházeli při besedách u cimbálu. V sále místního kina při nich s vánočním programem vystupovali členové souboru Pálava. Poté následovala ona beseda, kdy lidé za doprovodu cimbálové muziky zpívali vánoční písně, často se také tančilo. Oproti současnosti byly právě taneční zábavy v minulosti oblíbenou součástí předvánočního kulturního programu v obci. Na přelomu listopadu a prosince bývala dříve pořádána Kateřinská zábava, která měla charakter běžné taneční zábavy, bez nějakého specifického programu. Až do poválečného období spadá tradice Mikulášské zábavy, která byla oblíbená především mezi mládeží. Pamětnice, paní Ludmila Kopřivová vzpomíná: „Já eště co sem byla svobodná, tak se dělávala aj Mikulášská zábava, bývala v Praze a tam si ti mladí dávali dárky mezi sebou.“ V prvních letech po osídlení ženy a dívky z Uherskobrodska prováděly obchůzku tzv. Lucek. Ještě v živé paměti pak mnozí jistě mají předvánoční setkávání v místním kinosále. Hlavním bodem programu bývala módní přehlídka z produkce Pavly Francové, součástí večera však byl také malý předvánoční jarmark nebo vystoupení menších i větších zpěváků s vánočními písněmi.

Zpívání pod vánočním stromem 2009

    Potřeba lidí scházet se s rodinou a známými neustává ani když se doba předvánoční přehoupne do Štědrého dne a následujících dvou svátků vánočních. Právě naopak, přichází vrchol. Mění se však charakter takových setkávání. Lidé se scházejí především v rodinách, časté jsou návštěvy bližších i vzdálenějších příbuzných. Na Štědrý den se však mnoho občanů Dolních Dunajovic scházelo a schází také na tradiční půlnoční mši. Ne vždy však byla dodržována přesná hodina začátku mše, tedy půlnoc. Výjimkou nebyly půlnoční mše, ve deset hodin večer, v devět hodin, dokonce i v osm hodin večer. Důvodem bylo to, že farář musel na Štědrý den sloužit mše ve více obcích a tak se z časových důvodů muselo někde s půlnoční mší začínat dříve. I přesto však kostel bývá téměř vždy zcela zaplněný, cestu si sem vedle hrstky tradičních návštěvníků vždy najdou i ti, kteří do kostela běžně nechodí a Vánoce jsou jedinou příležitostí, kdy se sem, mnohdy i celou rodinou, ve větším počtu vypravují. Druhou významnou událostí těchto tří vánočních dnů je pak Štěpánský běh, který se koná 26. prosince. Štěpánským během, který je nejdéle pravidelně pořádnou sportovní akcí v naší obci, se však budu podrobněji zabývat v některém z příštích článků.
Přeji šťastné a veselé Vánoce.

- JŠ -

Foto: archiv autora (1), Luboš Hron (2)