Co říkají statistiky: Jak se vyvíjel počet obyvatel v Dolních Dunajovicích

    Při pohledu do historických demografických statistik lze říci, že Dolní Dunajovice ve své historii příliš velkými změnami neprošly. Například počet obyvatel oficiálně nikdy nepřekročil hranici 3000 a výměra obce se v letech 1930 a 2006 změnila jen minimálně. I přesto však můžeme na těchto číslech zachytit určitý vývoj obce a lze také sledovat dopad historických událostí na osídlení obce.

    První záznam o tom, kolik žije v Dolních Dunajovicích obyvatel pochází z konce 18. století, z roku 1793. Dozvídáme se, že v obci žije 2035 obyvatel a stojí zde 421 domů. Jednoduchým matematickým výpočtem lze zjistit, že v každém domě mohli žít asi 4 lidé, což je však číslo jen velmi orientační. O 43 let později, v roce 1836, je počet domů v obci o jeden nižší, tedy 420. Počet obyvatel však narostl o více než 500, na číslo 2556. To už jen pro srovnání znamená, že každý dům obývá asi šest lidí. Obyvatel však opět ubylo, neboť podle údajů z roku 1869 žilo v obci 2473 obyvatel v 518 domech.

    Od roku 1880 jsou již statistiky o něco podrobnější. 2568 obyvatel žilo v roce 1880 v 528 domech. Dozvídáme se však i to, že z počtu 2568 bylo 2556 Němců, 10 Čechů, 2 kteří spadají do kolonky Ostatní a nežil zde žádný Žid. Počet obyvatel i domů postupně narůstal, což může svědčit o dobré prospěritě Dolních Dunajovic. V roce 1890 zde stálo 533 domů, ve kterých žilo 2664 obyvatel. Z toho 2652 Němců, 11 Čechů, jeden Žid a také jeden člověk spadající do kategorie Ostaní. Krize v hospodářství spojená s neúrodou na přelomu 19. a 20. století, mohla mít za následek také určitý úbytek obyvatelstva. Podle údajů z roku 1900 žilo v Dolních Dunajovicích 2571 obyvatel v 518 domech. Všichni obyvatelé byli Němci, Žid zde byl jeden, Čech žádný.

    Zlepšená hospodřská situace a velký rozvoj vinohradnictví se příznivě promítly také do počtu obyvatelstva. V roce 1910 tak žilo v Dolních Dunajovicích 2690 v 566 domech. Němců bylo 2689 a jeden obyvatel spadal do zmiňované kolonky Ostatní. Čech zde údajně nebyl žádný. V roce 1921, tedy tři roky po vzniku Československé republiky, žilo v Dolních Dunajovicích 2573 obyvatel v 596 domech. Narostl počet Čechů, kterých zde v tomto roce žilo 28 ale i počet „Ostatních,“ kterých bylo 30. Počet obyvatel v obci v dalších letech narůstal a přibývaly i nové domy. V roce 1930 žilo v Dolních Dunajovicích 2778 obyvatel v 656 domech. Němců bylo v obci 2676, Čech 65 a do kategorie ostatní patřilo 37 obyvatel. Z období před druhou světovou válkou pak máme již jen jeden údaj. Při sčítání lidu v roce 1939 žilo v obci 2796 obyvatel, což je nejvyšší počet obyvatel, který byl v Dolních Dunajovicích zaznamenán.

    Následující desetiletí, tedy čtyřicátá léta 20. století, znamenala významný zlom v děijnách obce a také nejvýraznější změnu v počtu obyvatel. Porážka Třetí říše ve druhé světové válce a následný odsun německého obyvatelstva z českých zemí znamenal především rapidní pokles počtu obyvatel. První poválečné sčítání lidu, které proběhlo v roce 1950, zaznamenalo v Dolních Dunajovicích 1689 obyvatel. Počet obyvatel se tak za těchto deset bouřlivých let snížil o 1107. Je jistě pochopitelné, že drtivá většina z téměř 1700 obyvatel byli Češi.

    V následujících letech se počet obyvatel v Dolních Dunajovicích více méně ustálil. V roce 1961 bylo sice zaznamenáno 1819 obyvatel, což znamenalo nárůst o 130 obyvatel, v dalších letech se již počet obyvatel obce pohyboval okolo čísla 1700. V roce 1970 to bylo 1779, v roce 1980 1791, v roce 1991 1704 obyvatel a v roce 2001 pak bylo zaznamenáno 1705 obyvatel, žijících v Dolních Dunajovicích.

    Aktuální informace o počtu obyvatel Dolních Dunajovic jsou z 1.1. 2010 a hovoří o tom, že v obci žije celkem 1723 obyvatel, z toho 832 mužů (průměrný věk 38,7) a 891 žen (průměrný věk 41,8). Vzhledem k tomu, že obec již nemá možnost se dále rozrůstat a počet parcel, které lze zastavět novými domy již také není příliš vysoký, nelze v budoucnu předpokládat výrazný vzestup počtu obyvatel v Dolních Dunajovicích a můžeme se domnívat, že toto číslo se bude i nadále držet v rozemzí 1700 – 1800 obyvatel.

- JŠ -